เลือกตั้ง 24 มีนา เข้าคูหาลงคะแนน 08.00-17.00 น.
เลือกตั้ง 2562

สาวกาบัตรเลือกตั้งยกเล่มให้พรรคเดียว เปิดการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่เจตนา

19 มีนาคม 2562
เลือกตั้ง 2562

ธนาธร โอนทรัพย์สิน 5 พันล้าน เข้ากองทุน Blind Trust - กรณ์ แย้ง ยิ่งมองไม่เห็นยิ่งตรวจสอบยาก

19 มีนาคม 2562
เลือกตั้ง 2562

วิจารณ์สนั่น ผู้สมัคร ส.ส. ขึ้นเวทียึดฟลอร์หาเสียง กลางงานแต่งงาน

19 มีนาคม 2562
เลือกตั้ง 2562

กกต. นำสื่อดูแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า คุมเข้มกันทุจริต ตำรวจเฝ้า-ติดกล้อง

19 มีนาคม 2562

นโยบายจับต้องได้หรือขายฝัน

นโยบายพรรคการเมืองด้านสุขภาพ

 • เพิ่มเบี้ยคนชรา
 • บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค
 • เพิ่มเบี้ยคนชรา 1,800 บาท/เดือน
 • ให้งบเด็ก แรกเกิดอายุ 0-6 ขวบ 1,200 บาท/เดือน
 • เพิ่มงบประกันสุขภาพเป็น 4,000 บาท/ปี
 • เพิ่มเบี้ยคนชรา 1,000 บาท/เดือน
 • ให้งบเด็กแรกเกิดอายุ 0-8 ปี เดือนแรกรับ 500 บาท เดือนต่อไป 1,000 บาท
 • เบี้ยผู้ยากไร้ 800 บาท/เดือน
 • บรรจุพยาบาล 12,000 ตำแหน่ง
 • เพิ่มเบี้ยคนชรา 1,000 บาท/เดือน
 • ให้งบเด็กแรกเกิดอายุ 0-6 ขวบ 2,000 บาท/เดือน
 • ตั้งท้องจนคลอดให้ 3,000 บาท/เดือน
 • สวัสดิการ อสม. 1,000 บาท/เดือน
 • อายุ 65 ปีขึ้นไป ให้ค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล 1,500 บาท/คน/เดือน
 • เพิ่มเบี้ยคนชรา 2,000 บาท/เดือน
 • ยกระดับอนามัยให้เป็นโรงพยาบาลประจำตำบล 7,000 แห่ง
 • เพิ่มเบี้ยคนชรา 3,000 บาท/เดือน
 • รักษาพยาบาลฟรี
 • ยก อสม. เป็นหมอประจำบ้าน
 • เพิ่มเบี้ยคนชรา 2,000 บาท/เดือน
 • สร้างมินิสปอร์ตคอมเพล็กซ์ให้ทุกพื้นที่
 • ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ
 • สร้างความเท่าเทียมทางเพศ
 • ผลักดันกฎหมายสิทธิผู้หญิง

นโยบาย “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ”

“เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”

นโยบายพรรคการเมืองด้านการทหาร

 • ยกเลิกเกณฑ์ทหาร
 • ตัดงบกลาโหม 10%
 • ยกเลิกเกณฑ์ทหาร
 • ลดนายพล
 • ยกเลิกเกณฑ์ทหารใช้สมัครใจ
 • ลดขนาดกำลังพล
 • ตัดงบตามความจำเป็น
 • ยกเลิกเกณฑ์ทหาร
 • ตัดค่าคอมมิชชั่น จากการขายอาวุธ และเครื่องจักร

นโยบายพรรคการเมืองด้านการทหาร

นโยบายพรรคการเมืองด้านเศรษฐกิจ

 • ตั้งสถาบันพัฒนารายได้เพื่อส่งเสริมแหล่งเงินทุนในทุกจังหวัด
 • ตั้งศูนย์สร้างเถ้าแก่ใหม่ และกองทุนคนเปลี่ยนงาน
 • สร้างอุตสาหกรรมที่ยังไม่มีฐานการผลิตในประเทศไทย
 • เปิดใบอนุญาตสร้างธนาคารท้องถิ่น
 • ปฏิรูประบบภาษี ด้วยการลดสิทธิประโยชน์บีโอไอ 3 หมื่นล้านบาท
 • เลิกสิทธิลดหย่อนภาษีคนรวย 5.8 หมื่นล้านบาท
 • ขึ้นอัตราภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง 4 หมื่นล้านบาท
 • ออกหวยบนดิน 4.2 หมื่นล้านบาท
 • ประกันรายได้แรงงาน 120,000 บาท/ปี
 • รถเก่ามาแลกรถยนต์ไฟฟ้า ส่วนลด 100,000 บาท
 • สร้างเศรษฐกิจชีวภาพ
 • ฟรี Wi-Fi 9 พื้นที่
 • สานต่อนโยบายประชารัฐของ คสช.
 • ส่งเสริมการทำเกษตรแบบพันธสัญญา
 • แก้ไขความยากจนและความเหลื่อมล้ำ
 • ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบคุณธรรมเศรษฐกิจปลอดดอกเบี้ย
 • นำพ.ร.บ. EEC ไปใช้ในภาคใต้
 • ส่งเสริม การนำรถยนต์ส่วนตัวมา สร้างรายได้ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่าง ๆ
 • ตั้งกองทุนกู้ยืมในวงเงิน 10,000 ล้านบาท พัฒนา Smart SME
 • ตั้งกองทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบล ตำบลละ 2,000,000 บาท
 • พัฒนาเมืองโคราชให้เป็นประตูอีสานสู่อินโดจีน
 • การหารายได้เข้าประเทศทุกทิศทุกทาง เช่น ประเทศปลอดภาษีอันดับ 1 ของโลก สร้างนิคมฯชายแดน
 • อุดเงินรั่วไหลออกนอกประเทศแบบไม่รู้ตัว เช่น สงวนอาชีพธุรกิจออนไลน์ให้คนไทย

นโยบายพรรคการเมืองด้านการเกษตร

 • ตั้งกองทุนปรับเปลี่ยนหน้าดิน เพื่อปรับโครงสร้างรายได้เกษตรกร
 • ยกเลิกใช้สารเคมีอันตราย เช่น พาราควอต
 • ขยายขอบเขตและวัตถุประสงค์ของที่ดิน ส.ป.ก. ให้ชัดเจน
 • ที่ดิน ส.ป.ก. ต้องสามารถถ่ายโอนได้ ระหว่างเกษตรกรด้วยกัน
 • สนับสนุนการปลูกไม้มีค่า
 • พักชำระหนี้เกษตรกร 3 ปี
 • ผลักดันสินค้าเกษตรให้ขึ้นอย่างน้อย 30% ภายใน 6 เดือน
 • ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย เกวียนละ 5,000 บาท/ครัวเรือน
 • ออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ป่าเสื่อมสภาพให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
 • พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
 • ตั้งวงเงิน 4 พันล้านบาท ปลดหนี้เกษตรกร
 • ตั้งวงเงิน 1 แสนล้านบาท เพื่อปรับหนี้เกษตรกร
 • แก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ซับซ้อน
 • ส่งเสริมโรงงานแปรรูป โรงสีข้าว โรงอบข้าว
 • ประกันรายได้พืชผล
 • ยกระดับที่ดิน ส.ป.ก. ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐ
 • ตั้งกองทุนน้ำชุมชน
 • ตั้งธนาคารที่ดิน สะสางโฉนดที่ดินที่ค้างท่อ
 • ประกันรายได้เกษตรกรข้าว ไม่ต่ำกว่าเกวียนละ 10,000 บาท
 • สร้างความเข้มแข็งฐานรากด้วยการสร้าง 1,000,000 บาท เกษตรอัจฉริยะใน 5 ปี
 • ส.ป.ก. 4-01 ให้สามารถโอนสิทธิที่ดินได้
 • สานต่อโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • เพิ่มเงินชดเชยค่าเกี่ยวข้าว จาก 1,500 เป็น 2,000 บาทต่อไร่ สูงสุดที่ 20 ไร่
 • พักหนี้กองทุนหมู่บ้าน 3 ปี
 • ยกระดับราคาพืชผลข้าวตันละ 15,000 บาท, ยางกิโลกรัมละ 60-80 บาท, ปาล์ม 4-4.50 บาท
 • พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป
 • ปลอดภาษีรถยนต์เพื่อการเกษตรและประมง
 • ผลักดันให้ประเทศไทยกำหนดราคาสินค้าการเกษตร
 • ปลูกกัญชาได้เสรี
 • แก้กฎหมายประมง
 • สร้างโรงไฟฟ้าปาล์ม
 • ให้ปาล์มกิโลกรัมละ 5 บาท
 • เสนอกฎหมายตั้งกองทุนข้าว
 • จัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อเกษตรกร เริ่มต้น 20,000 ล้านบาท

นโยบายพรรคการเมืองด้านการศึกษา

 • ยกการพัฒนาคนเป็นวาระแห่งชาติ
 • ยกระดับให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ 20,000 แห่ง
 • กระจายอำนาจการศึกษา
 • เพิ่มงบประมาณให้กับการศึกษาขั้นปฐมวัย
 • โครงการหนึ่งอำเภอสองภาษา เด็กไทยจะต้องสื่อสารได้ทั้ง 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ และจีน)
 • เงินค่าครองชีพเยาวชน (18-22 ปี) 2,000 บาท/เดือน
 • ให้งบตรงกับโรงเรียน
 • ยกระดับห้องเรียน-ห้องสมุด สร้างศูนย์เลี้ยงเด็กและสถาบันฝึกอาชีวะ
 • สวัสดิการอาหารกลางวันฟรีตั้งแต่อนุบาลจนถึง ม.ปลาย มีนักโภชนาการ 1 คนต่อ 1 เขตการศึกษา
 • ขยายโอกาสการเรียนฟรี ถึง ปวส.
 • เด็กทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษได้
 • อาหาร เช้า กลางวัน ฟรี (อนุบาล-ม.3)
 • แก้ปัญหาให้กับผู้ที่เป็นหนี้ค้างชำระ กยศ.
 • วางระบบให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลระบบการศึกษาแทนกระทรวง ตามแนวคิด ‘บ้าน’ ‘วัด’ ‘โรงเรียน’
 • สิทธิสตรี ให้ความรู้เด็กและเยาวชนหญิง
 • ดึงมหาวิทยาลัยเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงแก่โรงเรียน
 • ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษารับพลเมืองดิจิทัล
 • ยกเลิกดอกเบี้ย กยศ.
 • เรียนฟรีจนจบปริญาตรี
 • เรียนฟรีออนไลน์ตลอดชีวิต
 • ผ่อนคืนเงินต้นโครงการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 10 ปี ไม่มีดอกเบี้ย
 • ยกเลิกค่าปรับ ปลดภาระผู้ค้ำประกัน และพักหนี้ 5 ปี
 • ต้องมีห้องเรียนดิจิทัลให้เด็กได้เรียน 2-3 ภาษา
 • มีทุนครูเทคโนโลยีให้อำเภอละ 1,000,000 บาท เพื่อให้ครูออกไปพัฒนาตนเองและกลับมาพัฒนาท้องถิ่น

เทียบ 6 พรรคการเมือง "นโยบายเพิ่มค่าแรง"

ช่วงโค้งสุดท้าย...หลายพรรคการเมืองงัดกลยุทธ์เด็ดหวังเรียกคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยนโยบายการเพิ่มค่าแรงกำลังถูกหยิบยกขึ้นมาหาเสียงกันอย่างดุเดือดในช่วงก่อนการเลือกตั้ง 2562
ขณะที่อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ พ.ศ. 2561 รัฐบาลกำหนดค่าแรงขั้นต่ำ 308 บาท/คน/วัน และสูงสุด 330 บาท/คน/วัน

ภาวะการทำงานของประชากร

จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทำการสำรวจ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้ที่กำลังอยู่ในวัยแรงงาน 38.32 ล้านคน

นโยบายการเพิ่มค่าแรง ของแต่ละพรรค

 • เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 400-425 บาท/คน/วัน
 • จบอาชีวะ 18,000 บาท/เดือน
 • ปริญญาตรีเงินเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท/เดือน
 • เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท/คน/วัน
 • ประกันรายได้ของแรงงาน ขั้นต่ำ 120,000 บาท/ปี
 • เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท/คน/วัน
 • ปริญญาตรี 18,000 บาท/เดือน
 • เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 450 บาท/คน/วัน
 • ทำงานไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • เพิ่มค่าล่วงเวลาจากค่าแรงปกติเป็น 2 เท่า
 • เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 500 บาท/คน/วัน
 • เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 360 บาท/คน/วัน

เจาะนโยบาย 5 พรรคการเมือง ยกระดับชายแดนใต้

เกาะติดสถานการณ์เลือกตั้ง 2562

วิเคราะห์สถานการณ์

เกาะติดสถานการณ์เลือกตั้ง 2562 ข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบ แต่ละพรรคการเมือง

การจับขั้วทางการเมือง

จำนวน ส.ส. คาดการณ์ * หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ส.ส. ในสภา เมื่อ พ.ศ. 2554

กลุ่ม 1 คสช.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 • พลังประชารัฐ 80 ±
 • รวมพลังประชาชาติไทย 10 ±
 • ประชาชนปฏิรูป 1 ±
กลุ่ม 2 ไม่เอา คสช.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 • เพื่อไทย 160 ± (204)
 • อนาคตใหม่ 40 ±
 • ประชาชาติ 10 ±
 • เพื่อชาติ 10 ±
 • เสรีรวมไทย 5 ±
กลุ่ม 3 พรรคตัวแปร
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 • ประชาธิปัตย์ 100 ± (115)
 • ภูมิใจไทย 40 ± (34)
 • ชาติไทยพัฒนา 15 ± (15)
 • ชาติพัฒนา 5 ± (5)

สูตร...จัดตั้งรัฐบาล

สูตรที่ 1 คสช.
นายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(กลุ่ม 1 + พรรคตัวแปร + ส.ว.)
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พลังประชารัฐ + รวมพลังประชาชาติไทย + ประชาชนปฏิรูป + ประชาธิปัตย์ + พรรคตัวแปร

80 + 10 + 1 + 100 + ส.ว. 250 = 241 + พรรคตัวแปร

สูตรที่ 2 ไม่เอา คสช.
นายกฯ สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
กลุ่ม 2 + พรรคตัวแปร (ยกเว้น พรรคประชาธิปัตย์)
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

เพื่อไทย + อนาคตใหม่ + ประชาชาติ + เพื่อชาติ+เสรีรวมไทย + ไทยรักษาชาติ + พรรคตัวแปร (ยกเว้น พรรคประชาธิปัตย์)

160+40+10+10+5 = 225+พรรคตัวแปร (40+15+5) (ยกเว้น พรรคประชาธิปัตย์) = 285

สูตรที่ 3 ไม่เอา คสช.
นายกฯ สุดารัตน์ + อภิสิทธิ์
กลุ่ม2 + พรรคตัวแปร
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อภิสิทธ์ เวชชาชีวะ

160 + 40 + 10 + 10 + 5 = 215 + พรรคตัวแปร (100 + 40 + 15 + 5) = 385

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก

กลุ่มที่จะได้มีโอกาสเลือกตั้งครั้งแรก ปี 2562 เกิดระหว่าง พ.ศ. 2537-2544 หรืออายุระหว่าง 18-25 ปี จำนวน 7.36 ล้านคน
คิดเป็น 14.37% จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 51,287,013 คน
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มที่มีสิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา แต่ยังไม่เคยได้เลือกตั้ง
2. กลุ่มที่จะมีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงใน พ.ศ. 2562

หมายเหตุ : ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561)

จากจำนวนผู้ที่จะได้มีโอกาสเลือกตั้งครั้งแรก เราสามารถคำนวณที่นั่ง ส.ส. ได้จาก สมการ "จำนวนคนที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก หารด้วย จำนวนคะแนนเสียงเลือกตั้งสำหรับ ส.ส. 1 คน" หรือ 7,368,589 คน ต่อ 102,574 เสียง เท่ากับ 71.84 ที่นั่ง
หรือ หมายความว่า คนรุ่นใหม่สามารถเลือกตัวแทนของตัวเองไปนั่งในสภาผู้แทนฯ ได้ถึง 71 คน หรือ คิดเป็น 14.20 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวน ส.ส. ทั้งหมด

***หมายเหตุ : ตัวเลขดังกล่าวคำนวณจากกรณีผู้มาใช้เสียง 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามผู้ไม่มาใช้สิทธิ์

พรรคการเมือง

เกาะติดสถานการณ์เลือกตั้ง 2562

วาทะเด็ด

เกาะติดสถานการณ์เลือกตั้ง 2562
อย่าเลือกพรรคที่ไม่เห็นค่าของสถาบัน เท่ากับดูถูกคนทั้งแผ่นดิน
หม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล
27 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านวาทะทั้งหมด
ขอบคุณนะป๊อบ #พ่อรักป๊อบ #savepoppongkul
ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค
24 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านวาทะทั้งหมด
ผลการทำโพลปรากฎว่า ประชาชนยังคงเลือกพรรคที่โกง ที่เผา ที่เป็นเผด็จการรัฐสภา ที่สร้างหนี้จากการโกงจำนำข้าวมากกว่า 6 แสนล้าน ที่ไม่เคารพศาล ที่ใช้ความรุนแรงจัดการกับฝ่ายตรงกันข้ามมา เป็นอันดับหนึ่ง
ดร.เสรี วงษ์มณฑา
14 มีนาคม 2562
อ่านวาทะทั้งหมด
เบื่อวิธีการหาเสียงแบบให้เกิดการทะเลาะกัน เบื่อไอ้พวกออกมาอวยคนเลวที่ตัวคิดว่าดี และพยายามให้คนไทยแตกกัน เกลียดกันอีก แล้วอ้างประชาธิปไตย
โจ นูโว
2 มีนาคม 2562
อ่านวาทะทั้งหมด
ไปที่ไหนก็เจอคำถาม "จะเลือกใครดี?" แม้กาใบเดียวจะเลือกได้ 3 อย่าง เลือกเขต เลือกพรรค และเลือกนายกรัฐมนตรี ผมเชื่อว่า คนจะชั่งตวงวัด ดูที่ตัว "นายกรัฐมนตรี" เป็นหลัก ผมบอกทุกคนทันที เลือกคนที่เป็นนายกฯแล้ว บ้านเมืองไม่วุ่นวาย..นั่นแหละ
กนก รัตน์วงศ์สกุล
14 มีนาคม 2562
อ่านวาทะทั้งหมด
คนรวย 1% รวยล้นฟ้า แต่คนจนท่วมประเทศ ผมขออนุญาตผลิตคำขวัญใหม่ รวยกระจุก จนกระจาย กลางกระจ้อน ซึ่งกระจ้อนหมายถึงแคระแกร็น รายได้ชนชั้นกลางอาจเพิ่ม 60-70% แต่ค่าอาหาร ค่าเดินทางเพิ่มมากกว่าเท่าตัว...
ศาสตราจารย์ธีรยุทธ บุญมี
10 ธันวาคม 2561
อ่านวาทะทั้งหมด
พล.อ. ประยุทธ์ ไม่ยอมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ตามครรลองของการเมืองไทย แถมยังกล้าที่จะตอบรับการเสนอบัญชีรายชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้ง 24 มีนาคม นี้ ทั้งยังใช้ทรัพยากรและสื่อของชาติมาจ้อทุกคืนวันศุกร์ ทำให้ความเหมาะสมของการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่สง่างามนั้นหมดสิ้นไปแล้ว
ศรีสุวรรณ จรรยา
28 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านวาทะทั้งหมด
เราไม่สนับสนุนคนโกงนำประเทศ และไม่สนับสนุน พล.อ. ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งแน่นอนว่าเราไม่ร่วม เราก็เป็นฝ่ายค้าน คงไม่ต้องมานั่งจับมือกับใคร ต่างคนก็ต่างทำงาน
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
11 มีนาคม 2562
อ่านวาทะทั้งหมด
ผมเป็นคนที่ทำให้อภิสิทธิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ถ้าไม่ใช่เพราะผม ผมไม่รู้ว่าชาติหน้ามันจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่
สุเทพ เทือกสุบรรณ
10 มีนาคม 2562
อ่านวาทะทั้งหมด

นักการเมือง

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐประหาร พ.ศ. 2557 และดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จนถึงปัจจุบัน ก่อนหน้านี้ให้คำสัญญาว่าจะจัดเลือกตั้งใน พ.ศ. 2558 แต่ยกเลิกโดยระบุว่า บ้านเมืองยังไม่สงบ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการเป็นผู้นำ และการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายต่าง ๆ ล่าสุด การเลือกตั้ง 2562 ได้ตอบรับเป็นแคนดิเดตนายกฯ พรรคพลังประชารัฐ และยืนยันว่าจะไม่เข้าร่วมดีเบตกับแคนดิเดตพรรคอื่น ๆ
ทักษิณ ชินวัตร
ทักษิณ ชินวัตร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 2 สมัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 - 2548 กระทั่ง พ.ศ. 2549 ถูกรัฐประหาร ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศ เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวิกฤตทางการเมืองไทย มีการแบ่งขั้วทางการเมืองอย่างชัดเจน มีกลุ่มผู้สนับสนุนคือ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ต่อมา พ.ศ. 2551 ได้เดินทางกลับมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกหลังจากลี้ภัยในต่างแดน เพื่อฟังคำพิพากษาคดีทุจริตที่ดินรัชดา ก่อนจะเดินทางไปประเทศจีน และไม่ได้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยอีก แต่ยังมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเมืองไทยอยู่เป็นระยะ
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ยื่นจดทะเบียนก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ. 2561 ประกาศเจตนารมณ์จะขจัดความขัดแย้งในประเทศ ได้รับความสนใจอย่างมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น กระแส #ฟ้ารักพ่อ ขณะเดียวกันก็มีกระแสต่อต้าน และถูกโจมตีจากหลายฝ่าย เช่น กรณีการพาดพิงรถไฟฟ้าสายสีทอง, ถูกดำเนินคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กรณีลงข้อมูลบิดเบือนในเว็บไซต์พรรค ต่อมาศาลเลื่อนพิจารณาคำฟ้องไปเป็นวันที่ 26 มีนาคม 2562
อภิสิทธ์ เวชชาชีวะ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็น ส.ส. ครั้งแรก พ.ศ. 2535 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ต่อมา พ.ศ. 2542 เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ต่อมา พ.ศ. 2548 ขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค เคยเป็นนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551 จากพรรครัฐบาลร่วม และ พ.ศ. 2554 ลาออกจากหัวหน้าพรรค แต่ก็กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้งในปีเดียวกัน ปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พ.ศ. 2537 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ต่อมา พ.ศ. 2538 - 2539 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จากนั้นใน พ.ศ. 2543 เป็นรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย พ.ศ. 2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ พ.ศ. 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งพรรคเพื่อไทย
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ฉายา "วีรบุรุษนาแก" และ "มือปราบตงฉิน" พ.ศ. 2555 ลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย
สุเทพ เทือกสุบรรณ
สุเทพ เทือกสุบรรณ เป็น ส.ส. จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมัยแรกเมื่อ พ.ศ. 2522 จากนั้นชนะเลือกตั้งได้เป็น ส.ส. ต่อเนื่องถึง 10 สมัย และดำรงตำแหน่งสำคัญระดับรัฐมนตรี ใน พ.ศ. 2556 ได้ประกาศลาออกจากการเป็น ส.ส. เพื่อนำมวลชนคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ต่อต้านระบอบทักษิณ กระทั่ง พ.ศ. 2561 เป็นแกนนำและผู้ก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.)
ไพบูลย์ นิติตะวัน
ไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นสมาชิกวุฒิสภา 2 วาระ โดยวาระแรกจากการสรรหาภาครัฐ ระหว่าง พ.ศ. 2551 - 2554 และวาระที่ 2 จากการสรรหาภาคอื่น พ.ศ. 2555 - 2557 ระหว่างดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ระดับสูง และเป็นผู้ยื่นคำร้องฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในคดีการโยกย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี ปัจจุบันนายไพบูลย์เป็นหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป

คสช.

 • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

  พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ

  รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

  พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

  รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย

  พล.ร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาศัย

  รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง

  พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง

  รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

  พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว

  รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร

  พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร

  สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา

  พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา

  สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ

  พล.อ. ณัฐ อินทรเจริญ

  สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี

  พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี

  สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์

  พล.ร.อ. ลือชัย รุดดิษฐ์

  สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน

  พล.อ.อ. ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน

  สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

  พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา

  สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • นายมีชัย ฤชุพันธุ์

  นายมีชัย ฤชุพันธุ์

  สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์

  พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์

  สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

กกต.

 • นายอิทธิพร บุญประคอง

  ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

  กรรมการการเลือกตั้ง
 • นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย

  กรรมการการเลือกตั้ง
 • นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี

  กรรมการการเลือกตั้ง
 • นายปกรณ์ มหรรณพ

  กรรมการการเลือกตั้ง
 • นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

  กรรมการการเลือกตั้ง
 • นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ

  กรรมการการเลือกตั้ง